English

Prosiectau

Mae LNP Cymru yn gynllun parhaus a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gydlynir gan CGGC. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys pob awdurdod lleol a pharc cenedlaethol yng Nghymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, CGGC a'r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol (CCALl).

Map prosiectau LNP Cymru

Croeso i fap prosiectau LNP Cymru! Ar hyn o bryd mae'r map hwn yn dangos y Prosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a redir gan bob LNP.


Cliciwch ar y ddelwedd i agor y map a gweld prosiectau yn eich ardal chi

Dyma rai enghreifftiau o’r prosiectau sy’n cael eu cynnal ledled Cymru trwy brosiect yr LNP. Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn, o bell ffordd, gan fod nifer helaeth o brosiectau cyffrous yn digwydd ym mhob sir ar draws Cymru! Cliciwch yma i ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, neu i weld sut gallwch chi gymryd rhan.

Blodau gwyllt yn y Ddinas

LNP Caerdydd

Blodau gwyllt yn y Ddinas
Mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd wedi defnyddio cyllid Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i newid y ffordd y caiff glaswelltiroedd mewn parciau a mannau agored eu rheoli ledled y ddinas a gwella bioamrywiaeth... darllen mwy

Prosiect arfordirol yn gwarchod natu

LNP Ynys Môn

Prosiect arfordirol yn gwarchod natur ac yn creu deunydd pacio ecogyfeillgar
Mae prosiect peilot ar Ynys Môn wedi defnyddio cyllid gan y Cynllun Adeiladu Capasiti mewn Cymunedau Arfordirol i astudio arferion adar mewn perygl a datblygu bioblastig newydd wedi’i wneud o wymon... darllen mwy

Grŵp Gweithredu Cymunedol dros Natur

LNP Rhondda Cynon Taff

Grŵp Gweithredu Cymunedol dros Natur
Yn dal ati bron flwyddyn yn ddiweddarach, mae grŵp Gweithredu Cymunedol dros Natur Rhondda Cynon Taf (RCT) wedi cynnig gweithdai, hyfforddiant a digwyddiadau ...darllen mwy

Barrack Hill Nature Area

LNP Sir Fynwy a Chasnewydd

Ardal Natur Barrack Hill
Mae Partneriaeth Natur Lleol Sir Fynwy a Chasnewydd wedi bod yn helpu i drawsnewid Barrack Hill o le poblogaidd i dipio’n anghyfreithlon i hafan gyfoethog o natur i bobl leol..... darllen mwy

Gwelliannau Coetir Cymunedol Coed Cors y Gedol

LNP Eryri

Gwelliannau Coetir Cymunedol Coed Cors y Gedol
Fforestydd Glaw Cymru - Mae coetiroedd derwen mes di-goes de Eryri, gan gynnwys Coed Cors y Gedol, yn ffurfio un o’r ardaloedd cadwraeth coetiroedd pwysicaf yn Ewrop.... darllen mwy

Prosiect Creu Coetir Llanidloes

LNP Powys

Prosiect Creu Coetir Llanidloes
Un o brif fanteision prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru yw’r modd y mae gweithio ar y cyd yn gwneud pethau na fyddai efallai’n bosibl fel arall yn bosibl.... darllen mwy

Marsh Fritillary

LNP Carmarthenshire

Gwarchod gloÿnnod byw Britheg y gors ym Mhartneriaeth Natur Leol Dyffryn Aman
Darllenwch am y gwaith sydd ar droed i adfer glaswelltir corsiog yn Nyffryn Aman er mwyn gwarchod gloÿnnod byw Britheg y gors.... darllen mwy

Adfer coetir hynafol

LNP Blaenau Gwent

Adfer coetir hynafol
Cwmni Buddiannau Cymunedol yw Coetiroedd Cymunedol Bryn Sirhywi a redir gan wirfoddolwyr. Maen nhw’n rheoli man gwyrdd ôl-ddiwydiannol 85 hectar ger Tredegar...
darllen mwy

Partneriaeth Natur Powys yn helpu i greu gardd synhwyraidd gymunedol

LNP Powys

Partneriaeth Natur Powys yn helpu i greu gardd synhwyraidd gymunedol
Mae gardd a maes chwarae synhwyraidd newydd wedi’u datblygu ar gyfer cymunedau yn Nhal-y-bont a Threwern.... darllen mwy

swift

LNP Pen-y-bont ar Ogwr

Cartref newydd i wenoliaid ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Mae partneriaeth sy’n cynnwys Partneriaeth Natur Leol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymoedd i’r Arfordir, a Chlwb Adar Morgannwg... darllen mwy

Plannu Sir Benfro

LNP Sir Benfro

Plannu Sir Benfro
Bob blwyddyn bydd nifer o’r Partneriaethau Natur Lleol sy’n rhan o brosiect LNP Cymru yn dosrannu cyllid grant i fudiadau a chymunedau eraill sy’n gweithredu prosiectau.... darllen mwy

Aerial View of new ponds and scrapes

LNP Bro Morgannwg

Ailwylltio’r hen Gwrs Golff ym Mhorthceri
Amrywia’r dirwedd ym Mharc Gwledig Porthceri o glogwyni serth i dir amaeth eang. Mae’n cynnwys ystod o ecosystemau.... darllen mwy

Gwarchodfa Natur Leol Clogwyni Pwll Du yn cael ei reoli gan feic cwad a rholiwr

LNP Abertawe

Rheoli rhedyn er budd bywyd gwyllt ar draws Abertawe
Yn ddiweddar aeth amrywiol leoliadau ar draws Abertawe ati i newid eu rhaglenni rheoli er mwyn mynd i’r afael â’r doreth o redyn sy’n tyfu yno....
darllen mwy

Casglu hadau brodorol er mwyn cynyddu bioamrywiaeth

LNP Bannau Brycheiniog

Native seed collection for increased biodiversity
Mae Partneriaeth Natur Leol Bannau Brycheiniog mewn lleoliad anghyffredin gan eu bod o fewn y parc cenedlaethol gyda mynediad at gryn dipyn o natur... darllen mwy

100 o gartrefi newydd i adar mewn perygl Eryri

LNP Eryri

100 o gartrefi newydd i adar mewn perygl Eryri
Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (NWWT) a Phartneriaeth Natur Leol (LNP)... darllen mwy

Nest box installation in new supportive garden

LNP Sir Fynwy a Chasnewydd

Helpu draenogod y Gaeaf hwn
Mae draenogod bach yn cysgu mewn gerddi cartrefi ledled Casnewydd ar hyn o bryd diolch i gymorth a chyllid Partneriaeth Natur Lleol (LNP) Sir Fynwy a Chasnewydd .... darllen mwy

Rheoli chwyn gan ystyried yr amgylchedd yn Sir y Fflint

LNP Sir y Fflint

Rheoli chwyn gan ystyried yr amgylchedd yn Sir y Fflint
Darllenwch am sut mae Cyngor Sir y Fflint wedi dod o hyd i ffordd werdd o reoli chwyn. darllen mwy

Rose Revera, Cydlynydd LNP, yn gosod ysgol lyffantod

LNP Castell-nedd Port Talbot

Gwarchod Llyffantod Bryncoch
Bob blwyddyn o gwmpas mis Mawrth, mae aelodau Grŵp Amgylchedd LNP Bryncoch allan bob nos yn ystod tymor ymfudo’r llyffantod yn achub llyffantod o’r ffyrdd wrth iddynt deithio i byllau bridio, ac maen nhw wedi bod yn gwneud hyn ers 2006... darllen mwy

2024 LNP Cymruwebsite by WiSS