English

Prosiectau

Nod prosiect LNP Cymru yw brosiect 3 blynedd hyd at fis Ebrill 2022, wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i gydlynu gan CGGC. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys pob awdurdod lleol a pharc cenedlaethol yng Nghymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, CGGC a'r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol (CCALl).

Dyma rai enghreifftiau o’r prosiectau sy’n cael eu cynnal ledled Cymru trwy brosiect yr LNP. Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn, o bell ffordd, gan fod nifer helaeth o brosiectau cyffrous yn digwydd ym mhob sir ar draws Cymru! Cliciwch yma i ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, neu i weld sut gallwch chi gymryd rhan.

Plannu Sir Benfro

LNP Sir Benfro

Plannu Sir Benfro
Bob blwyddyn bydd nifer o’r Partneriaethau Natur Lleol sy’n rhan o brosiect LNP Cymru yn dosrannu cyllid grant i fudiadau a chymunedau eraill sy’n gweithredu prosiectau.... darllen mwy

Gwelliannau Coetir Cymunedol Coed Cors y Gedol

LNP Eryri

Gwelliannau Coetir Cymunedol Coed Cors y Gedol
Fforestydd Glaw Cymru - Mae coetiroedd derwen mes di-goes de Eryri, gan gynnwys Coed Cors y Gedol, yn ffurfio un o’r ardaloedd cadwraeth coetiroedd pwysicaf yn Ewrop.... darllen mwy

Aerial View of new ponds and scrapes

LNP Bro Morgannwg

Ailwylltio’r hen Gwrs Golff ym Mhorthceri
Amrywia’r dirwedd ym Mharc Gwledig Porthceri o glogwyni serth i dir amaeth eang. Mae’n cynnwys ystod o ecosystemau.... darllen mwy

Gwarchodfa Natur Leol Clogwyni Pwll Du yn cael ei reoli gan feic cwad a rholiwr

LNP Abertawe

Rheoli rhedyn er budd bywyd gwyllt ar draws Abertawe
Yn ddiweddar aeth amrywiol leoliadau ar draws Abertawe ati i newid eu rhaglenni rheoli er mwyn mynd i’r afael â’r doreth o redyn sy’n tyfu yno....
darllen mwy

Prosiect Creu Coetir Llanidloes

LNP Powys

Prosiect Creu Coetir Llanidloes
Un o brif fanteision prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru yw’r modd y mae gweithio ar y cyd yn gwneud pethau na fyddai efallai’n bosibl fel arall yn bosibl.... darllen mwy

Rose Revera, Cydlynydd LNP, yn gosod ysgol lyffantod

LNP Castell-nedd Port Talbot

Gwarchod Llyffantod Bryncoch
Bob blwyddyn o gwmpas mis Mawrth, mae aelodau Grŵp Amgylchedd LNP Bryncoch allan bob nos yn ystod tymor ymfudo’r llyffantod yn achub llyffantod o’r ffyrdd wrth iddynt deithio i byllau bridio, ac maen nhw wedi bod yn gwneud hyn ers 2006... darllen mwy

2021 LNP Cymruwebsite by WiSS