English

Amdanom ni

Beth yw'r prosiect LNP?

Nod prosiect LNP Cymru yw adeiladu rhwydwaith adfer natur ar draws Cymru, gan ymgysylltu â phobl a chymunedau, busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau mewn camau ymarferol a chynlluniau strategol ar gyfer Cymru iach, wydn a chyfoethog o ran ei natur.

Mae hwn yn brosiect 3 blynedd hyd at fis Ebrill 2022, wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i gydlynu gan CGGC. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys pob awdurdod lleol a pharc cenedlaethol yng Nghymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, CGGC a'r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol (CCALl).

Llun gan Jon Brentall

Ein Cenhadaeth yw ailgysylltu pobl â byd natur i sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu a’i feithrin nawr ac yn y dyfodol

llun gan Sean McHugh

Ein Gweledigaeth yw Cymru gyfoethog o ran ei natur i bawb

Ceir LNP ym mhob ardal ledled Cymru, pob un wedi'i leoli'n unigryw er mwyn darparu gweithredu effeithlon ar lefel leol a chyfrannu tuag at yr agenda adfywio byd natur cenedlaethol. Dewch o hyd i'ch Partneriaeth Natur Lleol yma.

Mae pob LNP yn gyfrifol am gydlynu, hyrwyddo a chofnodi am weithrediadau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes sy'n diogelu, hyrwyddo ac ehangu ar fyd natur yn eu hardal. Mae hyn yn cynnwys chwarae rhan mewn:

 • Cynllunio a datblygu polisi;
 • Rhwydweithio a rhannu arferion gorau;
 • Prosiectau cadwraeth ymarferol;
 • Adrodd yn ôl; ac,
 • Addysg a codi ymwybyddiaeth.

Rydym am wneud newid hir-dymor, cynaliadwy i atal a gwrthdroi dirywiad yr amgylchedd naturiol. Gobeithiwn y gallwn, trwy harneisio adnoddau cyfunol cymunedau, gwirfoddolwyr, cyrff cyhoeddus a busnesau, weithredu ar sail gwybodaeth a thystiolaeth o fewn ardaloedd ein hawdurdodau lleol neu barciau cenedlaethol.

Project Outcomes

Sefydlu rhwydwaith fywiog ac effeithlon o Bartneriaethau Natur Lleol (LNPau) ledled Cymru

 • Bydd y rhwydwaith LNP yn rhannu dysgu er mwyn gwneud y mwyaf o arfer dda ac effaith
 • Bydd nifer ac amrywiaeth cynyddol o bartneriaid o fewn LNPau yn cyfrannu tuag at adferiad byd natur trwy eu cynlluniau darparu a'u prosiectau

Datblygu Cynlluniau Adfer Byd Natur (NRAPau) ym mhob ardal Awdurdod Lleol (ALl) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol (APC)

 • Bydd ystod eang o gyfranogwyr yn cael eu cefnogi er mwyn cyfrannu at NRAPau yn unol ag egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR)

Adeiladu'r sylfaen dystiolaeth

 • Bydd y prosiect LNP yn darparu adroddiadau anogol yn seiliedig ar dystiolaeth ynglŷn â gwerth adfer byd natur
 • Bydd mwy o weithredu effeithlon wedi'i dargedu ar gyfer NRAPau lleol

Cynddu gweithredu lleol

 • Bydd pob LNP yn sicrhau bod mwy o fudiadau a phobl leol yn ymwybodol o faint a rôl byd natur yn eu hardal leol
 • Bydd caffael mwy o wybodaeth sy'n hygyrch ac wedi'i dargedu'n lleol yn bwydo gwell penderfyniadau ac yn ysbrydoli newidiadau mewn ymddygiad
 • Trwy weithio gyda'n gilydd, bydd mwy o bobl yn gallu cael mynediad i weithgareddau byd natur, cyfrannu atynt ac elwa ohonynt

Cefnogi a dylanwadu

 • Bydd prosiect LNP yn dadlau dros weithrediad gwell, mwy effeithlon gan gyrff cyhoeddus o amcanion polisïau adfer byd natur
 • Bydd yr LNPau yn annog gwell ymrwymiad a pherchnogaeth cymunedol o weithgareddau adfer byd natur

Olyniaeth

 • Bydd mwy o fudiadau'n gweld y budd o fuddosoddi mewn LNPau er mwyn darparu buddion lluosog
 • Bydd gan brosiect LNP Cymru waddol gynaliadwy

Am fwy o wybodaeth neu i fod yn rhan o'r prosiect, cysylltwch â thîm y prosiect fan hyn neu dewch o hyd i ni ar Trydar @LNPCymru

CgGc Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru Llywodraeth Cymru Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cyfoeth Naturiol Cymru

2021 LNP Cymruwebsite by WiSS