English

Dewch i gwrdd â’r tîm

Ceir LNP ym mhob ardal ledled Cymru, pob un wedi'i leoli'n unigryw er mwyn darparu gweithredu effeithlon ar lefel leol a chyfrannu tuag at yr agenda adfywio byd natur cenedlaethol. Dewch o hyd i'ch Partneriaeth Natur Lleol yma.

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol ynglŷn â'r prosiect cysylltwch â ni fan hyn, os gwelwch yn dda.

Chris Lazo - LNP Cymru Project Manager, WCVA

Chris Lazo

Rheolwr Prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru, CGGC
Mae Chris wedi bod yn rheoli'r prosiect ers dechrau 2020. Prif ddyletwyddau ei rôl yw sicrhau bod y prosiect fel cyfanwaith yn cyflawni ei amcanion ac yn parhau ar y trywydd cywir. Mae'n goruchwylio'r Grŵp Cynghori a'r Bwrdd Prosiect, ac yn adodd i'n cyllidwyr yn Llywodraeth Cymru.

Jenny Lake - Swyddog Prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru, CGGC

Jenny Lake

Swyddog Prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru, CGGC
Ymunodd Jenny â'r tîm ym mis Ebrill 2020, a hi sy'n gyfriol am gydlynu'r prosiect a chefnogi pob Partneriaeth Natur Lleol (LNP) i gyflawni'i amcanion. Daw Cydlynwyr LNP ati ag unrhyw anghenion hyfforddi sydd ganddynt neu am unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i gyflawni eu gweithgareddau. Rhan o'i rôl hi hefyd yw rhoi cyhoeddusrwydd i'r prosiect a hywyddo'i weithgareddau a'i effaith.

Ben Jewell - Swyddog Cymorth Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru, CGGC

Ben Jewell

Swyddog Cymorth Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru, CGGC

Ymunodd Ben â'r tîm ar ddiwedd mis Mawrth 2020. Gweithia'n agos â'r tîm a'n holl bartneriaid er mwyn sicrhau ein bod yn rheoli'r cyllidebau'n effeithlon a'n bod yn cyflawni gofynion adrodd yn ôl a chyfrifo ein cyllidwyr. Mae Ben hefyd yn cefnogi'r tîm a'r partneriaid gyda materion gweinyddol.

Danny Owen - Swyddog Effaith

Danny Owen

LNP Cymru Swyddog Effaith
Ymunodd Danny â’r tîm Partneriaethau Naturiol Lleol (LNP) ym mis Mai 2021. Mae’n gweithio gyda Chydlynwyr y Partneriaethau Naturiol Lleol a phartneriaid i helpu i ddangos yr effaith hanfodol y mae’r prosiect yn ei chael mewn cymunedau yng Nghymru – gan gasglu straeon a data sy’n bwydo i mewn i’n hadroddiadau i gyllidwyr yn ogystal â chyfrannu at ein cyfathrebu allanol.

Jen Towill
Cydlynydd LNP, Ynys Môn

Jen Towill

Cydlynydd LNP, Ynys Môn
Mae gan bob LNP gydlynydd sy'n lletya gyda'r Awdurdod Lleol neu'r Awdurodod Parc Cenedlaethol yn eu hardal. Mae pob un yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gweithgareddau, yn ogystal â monitro a pherfformiad. Dyma Jen, a hi yw’r Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol (LNP) ar gyfer Ynys Môn. Mae gan Jen gyfoeth o brofiad, o arddio a chadw golwg ar bridd/planhigion i weithio ar roi Llwybr Arfordir Cymru ar waith ar ran Cyngor Sir Conwy a monitro lleiniau ymyl ffordd ar gyfer gweirgloddiau gydag Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Gwnaeth hefyd gwblhau ei MSc mewn Cadwraeth Planhigion ym Mhrifysgol Bangor.

Sean McHugh

Sean McHugh

Tîm Cefnogi Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru
Mae Sean wedi bod ynghlwm â phrosiect LNP Cymru ers iddo gychwyn cael ei ddatblygu a gweithiodd yn galed i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Cam Cyflawni. Ef yw'r arweinydd strategol ar gyfer holl weithgareddau'r prosiect ac mae'n darparu cyswllt glir â pholisïau perthnasol gan gynnwys Cynllun Adfer Natur Cymru (NRAP) a Deddf yr Amgylchedd a'i offerynnau.

Adam Rowe

Adam Rowe

Cyfarwyddwr, Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Cymru Cyf (LERC Wales/ CCALl Cymru)

Mae Adam wedi gweithio mewn CCALlau yng Nghymru ers 20 mlynedd a bu hefyd ynghlwm ym mhrosiect LNP Cymru o'r cychwyn, wedi'i yrru gan yr awydd i gadarnhau a datblygu rôl y CCALlau o fewn y Partneriaethau Natur Lleol ledled Cymru. Ei rôl yw cydlynu'u mewnbwn i'r prosiect, datblygu a darparu hyfforddiant wedi'i deilwra, a chyflewni prosiectau peilot wedi'u gyrru gan dystiolaeth er mwyn ymgorffori'r sylfaen dystiolaeth mewn NRAPau lleol.

Monisah Ali - Swyddog Cymorth Cyfathrebu a Gweinyddu

Monisah Ali

LNP Cymru Swyddog Cymorth Cyfathrebu a Gweinyddu
Dechreuodd Monisah weithio gyda Phartneriaethau Naturiol Lleol Cymru ym mis Ebrill 2021. Mae ei rôl yn cynnwys hysbysebu, hyrwyddo, ac adrodd ar holl weithgareddau Partneriaethau Naturiol Lleol Cymru yn fewnol ac yn allanol. Mae hefyd yn darparu cymorth gweinyddol i’r tîm ac i’n partneriaid.

2022 LNP Cymruwebsite by WiSS