English

Prosiectau

Nod prosiect LNP Cymru yw brosiect 3 blynedd hyd at fis Ebrill 2022, wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i gydlynu gan CGGC. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys pob awdurdod lleol a pharc cenedlaethol yng Nghymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, CGGC a'r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol (CCALl).

Map prosiectau LNP Cymru

Croeso i fap prosiectau LNP Cymru! Ar hyn o bryd mae'r map hwn yn dangos y Prosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a redir gan bob LNP rhwng Ebrill 2020 a 2021. Dewch yn ôl yn fuan achos bydd mwy o brosiectau yn cael eu huwchlwytho wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen, gan gynnwys prosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur eleni a phrosiectau cymunedol a ariennir gan LNP.


Cliciwch ar y ddelwedd i agor y map a gweld prosiectau yn eich ardal chi

Dyma rai enghreifftiau o’r prosiectau sy’n cael eu cynnal ledled Cymru trwy brosiect yr LNP. Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn, o bell ffordd, gan fod nifer helaeth o brosiectau cyffrous yn digwydd ym mhob sir ar draws Cymru! Cliciwch yma i ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, neu i weld sut gallwch chi gymryd rhan.

Barrack Hill Nature Area

LNP Sir Fynwy a Chasnewydd

Ardal Natur Barrack Hill
Mae Partneriaeth Natur Lleol Sir Fynwy a Chasnewydd wedi bod yn helpu i drawsnewid Barrack Hill o le poblogaidd i dipio’n anghyfreithlon i hafan gyfoethog o natur i bobl leol..... darllen mwy

Plannu Sir Benfro

LNP Sir Benfro

Plannu Sir Benfro
Bob blwyddyn bydd nifer o’r Partneriaethau Natur Lleol sy’n rhan o brosiect LNP Cymru yn dosrannu cyllid grant i fudiadau a chymunedau eraill sy’n gweithredu prosiectau.... darllen mwy

Gwelliannau Coetir Cymunedol Coed Cors y Gedol

LNP Eryri

Gwelliannau Coetir Cymunedol Coed Cors y Gedol
Fforestydd Glaw Cymru - Mae coetiroedd derwen mes di-goes de Eryri, gan gynnwys Coed Cors y Gedol, yn ffurfio un o’r ardaloedd cadwraeth coetiroedd pwysicaf yn Ewrop.... darllen mwy

Rose Revera, Cydlynydd LNP, yn gosod ysgol lyffantod

LNP Castell-nedd Port Talbot

Gwarchod Llyffantod Bryncoch
Bob blwyddyn o gwmpas mis Mawrth, mae aelodau Grŵp Amgylchedd LNP Bryncoch allan bob nos yn ystod tymor ymfudo’r llyffantod yn achub llyffantod o’r ffyrdd wrth iddynt deithio i byllau bridio, ac maen nhw wedi bod yn gwneud hyn ers 2006... darllen mwy

swift

LNP Pen-y-bont ar Ogwr

Cartref newydd i wenoliaid ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Mae partneriaeth sy’n cynnwys Partneriaeth Natur Leol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymoedd i’r Arfordir, a Chlwb Adar Morgannwg... darllen mwy

Aerial View of new ponds and scrapes

LNP Bro Morgannwg

Ailwylltio’r hen Gwrs Golff ym Mhorthceri
Amrywia’r dirwedd ym Mharc Gwledig Porthceri o glogwyni serth i dir amaeth eang. Mae’n cynnwys ystod o ecosystemau.... darllen mwy

Gwarchodfa Natur Leol Clogwyni Pwll Du yn cael ei reoli gan feic cwad a rholiwr

LNP Abertawe

Rheoli rhedyn er budd bywyd gwyllt ar draws Abertawe
Yn ddiweddar aeth amrywiol leoliadau ar draws Abertawe ati i newid eu rhaglenni rheoli er mwyn mynd i’r afael â’r doreth o redyn sy’n tyfu yno....
darllen mwy

Rheoli chwyn gan ystyried yr amgylchedd yn Sir y Fflint

LNP Sir y Fflint

Rheoli chwyn gan ystyried yr amgylchedd yn Sir y Fflint
Darllenwch am sut mae Cyngor Sir y Fflint wedi dod o hyd i ffordd werdd o reoli chwyn. darllen mwy

Marsh Fritillary

LNP Carmarthenshire

Gwarchod gloÿnnod byw Britheg y gors ym Mhartneriaeth Natur Leol Dyffryn Aman
Darllenwch am y gwaith sydd ar droed i adfer glaswelltir corsiog yn Nyffryn Aman er mwyn gwarchod gloÿnnod byw Britheg y gors.... darllen mwy

Prosiect Creu Coetir Llanidloes

LNP Powys

Prosiect Creu Coetir Llanidloes
Un o brif fanteision prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru yw’r modd y mae gweithio ar y cyd yn gwneud pethau na fyddai efallai’n bosibl fel arall yn bosibl.... darllen mwy

2021 LNP Cymruwebsite by WiSS