English

Wythnos Natur Cymru 2021

Wythnos Natur Cymru! 29 Mai – 6 Mehefin 2021

Dathlu byd natur yn ystod Wythnos Natur Cymru!

Mae Wythnos Natur Cymru ar y gorwel! Dyma ddathliad blynyddol o fyd natur sy'n cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau gwych Cymru.

Bydd ein cyfres o rith-ddigwyddiadau’n cychwyn gan groesawu’n ôl y BioBlitz Gerddi - gallwch gymryd rhan ledled Cymru drwy sylwi ar ymwelwyr a phreswylwyr byd natur yn eich gardd, a’u rhannu. Bydd awgrymiadau a chymorth defnyddiol gan ein cymuned o arbenigwyr yn sicrhau eich bod yn cael hwyl wrth gymryd rhan, ynghyd â gwybodaeth ddifyr.

Mae'r dathlu’n parhau gan ganolbwyntio bob dydd ar fathau o gynefinoedd a'r rhywogaethau maent yn eu cynnal. Dyma gyfle gwych, a gyflwynir gan Bartneriaethau Natur Lleol yng Nghymru, i ddarganfod byd natur ar eich stepen drws, gan ddysgu pwy sy'n byw yno a sut y gallwch helpu byd natur drwy bartneru â’ch Partneriaeth Natur Leol- mae un ym mhob cwr o Gymru!

Digwyddiadau sydd wedi’u cadarnhau:

29 Mai - BioBlitz Gerddi gyda Chanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru

31 Mai - Y Cwis Natur Mawr gyda Chanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru

Cadwch lygad ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Dewch o hyd i’ch ysbrydoliaeth o ran natur yng Nghymru, rhannwch eich storïau, a phrofwch a mwynhewch fyd natur!


Oherwydd cyfyngiadau parhaus sy'n deillio o bandemig COVID-19, rydym yn bwriadu cynnal rhith-ddigwyddiadau ledled Cymru yn ystod Wythnos Natur Cymru

29 Mai BioBlitz Gerddi gyda Chanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru

Dathlwch ddechrau Wythnos Natur Cymru ac ymunwch â chofodwyr bywyd gwyllt i nodi rhywogaethau yn eich gardd!


Thema'r dydd ar 30 Mai: Coed a Choetiroedd
Diwrnod yn arbennig ar gyfer ein coetiroedd, gwrychoedd a choed stryd trefol. Yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'r diwrnod (ffilm fer)
 • Helfa chwilod coetir
 • Coedwigoedd Glaw Celtaidd
 • Dosbarth adnabod coed

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan.

Gall manylion digwyddiadau newid.


Thema'r dydd ar 31 Mai: Gwlyptiroedd
Dathlu ein gwlyptiroedd yng Nghymru! Yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'r diwrnod (ffilm fer)
 • Cors Magwyr - tirwedd, cynefinoedd a rhywogaethau (ffilm fer)
 • Mursennod, gweision y neidr a bywyd gwyllt y pyllau yn llyn Syfaddan (ffilm fer)
 • Sesiwn holi ac ateb am weision y neidr a mursennod gyda Chymdeithas Gweision y Neidr Prydain
 • Tirwedd, cynefinoedd a rhywogaethau Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (WWT) yng Ngwlyptiroedd Llanelli (ffilm fer)
 • 8pm Cwis Natur Mawr gyda Chanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.


Thema'r dydd ar 1 Mehefin: Dolydd
Heddiw ein dolydd gwerthfawr sy’n mynd â’n sylw. Yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'r diwrnod (ffilm fer)
 • Taith gerdded rithwir am rywogaethau’r dolydd
 • Rheoli cymunedol ar ddolydd

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.


Thema'r dydd ar 2 Mehefin: Mawndiroedd
Mae mawndiroedd yn gyffredin ledled Cymru - heddiw dysgwch fwy am gorsydd a gwernydd a'u pwysigrwydd i natur a chymdeithas. Yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'r diwrnod (ffilm fer)
 • Prosiect mawndiroedd Eryri (ffilm fer)
 • Prosiect mawndiroedd coll (ffilm fer)

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.


Thema'r dydd ar 3 Mehefin: Morol ac Arfordirol
Heddiw rydym yn canolbwyntio ar ein cynefinoedd arfordirol a morol trawiadol. Yn cynnwys:
 • Cyflwyniad i'r diwrnod (ffilm fer)
 • Chwilio pyllau glan môr ar gyfer dechreuwyr (ffilm fer)
 • Cynefinoedd twyni tywod gwerthfawr yng Nghymru (ffilm fer)

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.


Thema'r dydd ar 4 Mehefin: Trefol

 • Cyflwyniad i'r diwrnod (ffilm fer)
 • Saffari trefol (ffilm fer)
 • Waliau gwyrdd (ffilm fer)

Manylion i ddilyn am ddigwyddiadau a sut y gallwch gymryd rhan. Digwyddiadau pellach i ddilyn.


Thema'r dydd ar 5 Mehefin: Arddangos Partneriaethau Natur Lleol
Dathlu Prosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ledled Cymru! Mae Partneriaethau Natur Lleol yn weithgar ledled Cymru - heddiw rydym yn arddangos eu gwaith a sut y gallwch gymryd rhan wrth roi hwb i natur yn eich ardal leol!


6 Mehefin: Thema'r dydd: Lles a natur
Ac ymlaciwch! Mae natur yn wych i'n lles. Byddwn yn rhannu awgrymiadau i’ch helpu chi i ymlacio a chael eich hysbrydoli gan natur a'n mannau gwyrdd.

Comma - Vee Brannovic

Digwyddiadau

Eleni mae Wythnos Natur Cymru’n digwydd ar yr un pryd â’r canlynol - mwy fyth o reswm i ddathlu bywyd gwyllt Cymru!

Digwyddiadau Wythnos Natur Cymru Digwyddiadau Wythnos Natur Cymru Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Canolfan y Dechnoleg Amgen -Gweithgareddau Teulu

30 Diwrnod Gwyllt: 1 -30 Mehefin

Springwatch: 26 Mai - 12 Mehefin

2021 LNP Cymruwebsite by WiSS